top of page

Quy định về Ghi nhận ngày làm việc

  • 10Steps

About

Giúp bạn hiểu về việc ghi nhận ngày làm việc thực tế của bạn và cách để khắc phục việc quên clockin/clockout để tính thu nhập cho bạn.

Already a participant? Log in

bottom of page