top of page
Business Video Call

​POTEKYU LEARNING HUB

Our knowledge drives us

Đó không chỉ là một khẩu hiệu.

Chúng tôi tin rằng kiến thức là nền tảng của sự xuất sắc. Học tập suốt đời, không ngừng nâng cao kiến thức, kinh nghiệm từ các bài học pháp luật, kỹ năng luật sư và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp,


cùng nhau, hãy tiến về phía trước với sự tự tin và thực lực.

Doanh Nguyễn

Luật sư Điều hành

Các chủ đề học tập

Tại sao?

Kiến thức và Đạo đức hành nghề là huyết mạch của nghề luật.

Chúng ta học càng nhiều, chúng ta càng trở nên hiệu quả hơn trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

10 phẩm chất của một luật sư xuất sắc

​#1: Chính trực

Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và luân lý mạnh mẽ, đảm bảo sự trung thực và công bằng trong mọi giao dịch. Trung thành, bảo vệ lợi ích và không hành động mâu thuẫn lợi ích với công ty luật nơi bạn đang làm việc và khách hàng.

bottom of page