top of page

Legal guides Publications

Follow the legal guidelines and legal compliance publications provided regularly from Potekyu.

Tư vấn thực hiện Thẩm định pháp lý deal đầu tư gọi vốn

Quỹ đầu tư có một báo cáo thẩm định pháp lý (Legal Due Diligence Report) với nội dung về đánh giá tình trạng tuân thủ, mức độ rủi ro pháp lý và danh mục các việc pháp lý cần hoàn thiện một cách toàn diện, chính xác và thuyết phục từ LDC. Đây là cơ sở quan trọng để Quỹ đầu tư ra quyết định đầu tư và xác định các điều khoản, điều kiện khi giải ngân khoản đầu tư.

Bối cảnh & Vấn đề

Quỹ đầu tư V. thực hiện một khoản đầu tư trị giá 1.200.000 USD vào một công ty sở hữu chuỗi bán lẻ thực phẩm tại Việt Nam. Theo quy trình đầu tư, Quỹ phải thực hiện thẩm định pháp lý, thẩm định tài chính để phục vụ cho việc ra quyết định đầu tư của Hội đồng đầu tư.

Quỹ V. cần xác định tình hình tuân thủ pháp luật của công ty mục tiêu, các rủi ro pháp lý hiện hữu và tiềm tàng, xác định danh mục pháp lý cần hoàn thiện trước trong và sau khi nhận vốn đầu tư.

Như thường lệ, sau khi cân nhắc các nhà cung cấp dịch vụ thẩm định pháp lý trên thị trường, Quỹ V. đã lựa chọn sử dụng dịch vụ Thẩm định pháp lý đầu tư (Legal Due-Diligence) của LDC Lawyers với kỳ vọng về một báo cáo pháp lý chi tiết, chính xác, đáng tin cậy và đặc biệt là cần hoàn thành trong thời gian ngắn nhất để đẩy nhanh tiến độ deal đầu tư.


Giải pháp của LDC

+ LDC cung cấp danh mục thẩm định pháp lý được tuỳ biến phù hợp với công ty mục tiêu, lĩnh vực kinh doanh và lịch sử của công ty.

+ LDC thực hiện nhanh chóng việc thu thập thông tin đầu vào và nghiên cứu các dữ liệu thu thập được từ công ty mục tiêu cung cấp cũng như các nguồn thông tin có thể trích xuất khác bởi LDC.

+ LDC cung cấp báo cáo thẩm định pháp lý sớm hơn 30% so với kế hoạch với các nội dung: xác định, phân tích, đánh giá và xếp loại các rủi ro pháp lý hiện hữu và tiềm tàng; xác định danh mục pháp lý cần hoàn thiện trước trong và sau khi nhận vốn đầu tư; xác định tình trạng và tính hợp pháp của các hoạt động góp vốn, quan hệ cổ đông, hoạt động kinh doanh, các giấy phép kinh doanh, các hợp đồng/tài nguyên trọng yếu của hoạt động kinh doanh; tính bền vững và liên tục của các tài sản/tài nguyên của hoạt động kinh doanh.


Kết quả

+ Quỹ đầu tư có một báo cáo đánh giá tình trạng tuân thủ, mức độ rủi ro pháp lý và danh mục các việc pháp lý cần hoàn thiện một cách toàn diện, chính xác và thuyết phục từ LDC. Đây là cơ sở quan trọng để Quỹ đầu tư ra quyết định đầu tư và xác định các điều khoản, điều kiện khi giải ngân khoản đầu tư.

+ Báo cáo thẩm định là một cơ sở tham chiếu quan trọng trong việc định giá, thiết lập cấu trúc khoản đầu tư và thiết lập mục tiêu hoạt động kinh doanh cho công ty nhận vốn đầu tư.

Comentários


Talk to our lawyers

Our very-busy attorneys are always available to connect with you. Please choose a suitable time slot for a friendly online chat with us. You will not waste time on this.

Hundreds of our clients have appreciated this short but helpful and friendly talk.

Click the bellow button or scan Zalo QR code for quick supports and booking an appointment.

QR Code TVPL LawyerTalks.png
Video Call
bottom of page