top of page

Quy định về Ghi nhận ngày làm việc

  • 10pasos

Sobre

Giúp bạn hiểu về việc ghi nhận ngày làm việc thực tế của bạn và cách để khắc phục việc quên clockin/clockout để tính thu nhập cho bạn.

¿Ya eres un participante? Inicia sesión

bottom of page