top of page

Quy định về Ghi nhận ngày làm việc

  • 10

詳細

Giúp bạn hiểu về việc ghi nhận ngày làm việc thực tế của bạn và cách để khắc phục việc quên clockin/clockout để tính thu nhập cho bạn.

既に参加していますか? ログイン

bottom of page