top of page

Legal guides Publications

Follow the legal guidelines and legal compliance publications provided regularly from Potekyu.

Soạn thảo Hợp đồng bán hàng mẫu

Công ty áp dụng hợp đồng bán hàng ẫu mới một cách trôi chảy và dành ưu thế trong giao dịch và thu hồi công nợ đạt 90% công nợ đúng hạn so với 50% công nợ đúng hạn trước khi áp dụng giải pháp của LDC.

Bối cảnh & Vấn đề

Khách hàng R. triển khai hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ và bán sản phẩm được nhiều năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sự thay đổi của thị trường và bối cảnh kinh tế khiến cho hoạt động bán hàng gặp nhiều khó khăn. Việc thu hồi công nợ bị bế tắc khi có quá nhiều công nợ tăng lên mà không có phương án thu hồi khả thi.

Công ty R. phát hiện ra rằng, các điều khoản hợp đồng bán hàng đã lỗi thời và không giải quyết được các chiêu “lách luật” từ người mua. Người mua luôn yêu cầu giao hàng trước và thanh toán sau, sau đó trì hoãn việc thanh toán hoặc tạm giữ lô hàng mà không thanh toán vì lý do chất lượng hàng hoá/dịch vụ chưa đạt yêu cầu. Ngay cả hồ sơ thanh toán cũng được người mua yêu cầu chuẩn bị thêm các chứng từ vô lý và không cần thiết.

Công ty R. được một chủ doanh nghiệp khác giới thiệu và đã tìm đến LDC Lawyers để có phương án giải quyết vấn đề này.


Giải pháp của LDC

Sau khi rà soát mô hình kinh doanh, đánh giá vị thế bán hàng trên thị trường, quy trình bán hàng và thu hồi công nợ của khách hàng, LDC đã đề xuất một số giải pháp như sau:

+ Thay đổi quy trình kinh doanh trong đó lựa chọn/phân loại khách hàng từ đầu, định hướng khách hàng theo quy trình bán hàng của mình.

+ Soạn thảo lại hợp đồng bán hàng chuẩn với các điều khoản chặt chẽ và công bằng cho cả hai bên.

+ Đề xuất mô hình thanh toán hợp đồng linh hoạt nhưng chặt chẽ và phù hợp với quy luật cung cầu để Công ty R. làm chủ giao dịch.

+ Hướng dẫn các bộ phận liên quan trong việc nhận diện khách hàng tốt, đàm phán, thương lượng hợp đồng, ký kết và triển khai hợp đồng.


Kết quả

+ Công ty R. áp dụng quy trình bán hàng, mẫu hợp đồng mới một cách trôi chảy và dành ưu thế trong giao dịch.

+ Việc giao kết hợp đồng, giao hàng và thu hồi công nợ đạt 90% công nợ đúng hạn so với 50% công nợ đúng hạn trước khi áp dụng giải pháp của LDC.

+ Công ty R. tiếp tục yêu cầu LDC cung cấp thêm giải pháp Xây dựng hệ thống tuân thủ pháp luật LCS để kiểm soát và làm chủ việc tuân thủ của Công ty trong hoạt động đối nội và đối ngoại.

Comentarios


Talk to our lawyers

Our very-busy attorneys are always available to connect with you. Please choose a suitable time slot for a friendly online chat with us. You will not waste time on this.

Hundreds of our clients have appreciated this short but helpful and friendly talk.

Click the bellow button or scan Zalo QR code for quick supports and booking an appointment.

QR Code TVPL LawyerTalks.png
Video Call
bottom of page