top of page

Kỹ năng Thủ tục Đăng ký Doanh nghiệp

  • 42
すべてのステップを終了したすべての参加者にバッジが与えられます。

詳細

Giúp bạn nắm rõ quy trình thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp với 03 loại hình công ty phổ biến nhất (Công ty TNHH một thành viên, TNHH hai thành viên trở lên và Công ty cổ phần), cũng như biết cách tra cứu thông tin, chuẩn bị hồ sơ và đăng ký thành công một công ty tại mọi tỉnh thành phố.

既に参加していますか? ログイン

bottom of page