top of page

Publicaciones legales

Suscríbase a las publicaciones de orientación legal y cumplimiento que Potekyu proporciona periódicamente.

Tư vấn thực hiện Thẩm định pháp lý deal đầu tư gọi vốn

Quỹ đầu tư có một báo cáo thẩm định pháp lý (Legal Due Diligence Report) với nội dung về đánh giá tình trạng tuân thủ, mức độ rủi ro pháp lý và danh mục các việc pháp lý cần hoàn thiện một cách toàn diện, chính xác và thuyết phục từ LDC. Đây là cơ sở quan trọng để Quỹ đầu tư ra quyết định đầu tư và xác định các điều khoản, điều kiện khi giải ngân khoản đầu tư.

Bối cảnh & Vấn đề

Quỹ đầu tư V. thực hiện một khoản đầu tư trị giá 1.200.000 USD vào một công ty sở hữu chuỗi bán lẻ thực phẩm tại Việt Nam. Theo quy trình đầu tư, Quỹ phải thực hiện thẩm định pháp lý, thẩm định tài chính để phục vụ cho việc ra quyết định đầu tư của Hội đồng đầu tư.

Quỹ V. cần xác định tình hình tuân thủ pháp luật của công ty mục tiêu, các rủi ro pháp lý hiện hữu và tiềm tàng, xác định danh mục pháp lý cần hoàn thiện trước trong và sau khi nhận vốn đầu tư.

Như thường lệ, sau khi cân nhắc các nhà cung cấp dịch vụ thẩm định pháp lý trên thị trường, Quỹ V. đã lựa chọn sử dụng dịch vụ Thẩm định pháp lý đầu tư (Legal Due-Diligence) của LDC Lawyers với kỳ vọng về một báo cáo pháp lý chi tiết, chính xác, đáng tin cậy và đặc biệt là cần hoàn thành trong thời gian ngắn nhất để đẩy nhanh tiến độ deal đầu tư.


Giải pháp của LDC

+ LDC cung cấp danh mục thẩm định pháp lý được tuỳ biến phù hợp với công ty mục tiêu, lĩnh vực kinh doanh và lịch sử của công ty.

+ LDC thực hiện nhanh chóng việc thu thập thông tin đầu vào và nghiên cứu các dữ liệu thu thập được từ công ty mục tiêu cung cấp cũng như các nguồn thông tin có thể trích xuất khác bởi LDC.

+ LDC cung cấp báo cáo thẩm định pháp lý sớm hơn 30% so với kế hoạch với các nội dung: xác định, phân tích, đánh giá và xếp loại các rủi ro pháp lý hiện hữu và tiềm tàng; xác định danh mục pháp lý cần hoàn thiện trước trong và sau khi nhận vốn đầu tư; xác định tình trạng và tính hợp pháp của các hoạt động góp vốn, quan hệ cổ đông, hoạt động kinh doanh, các giấy phép kinh doanh, các hợp đồng/tài nguyên trọng yếu của hoạt động kinh doanh; tính bền vững và liên tục của các tài sản/tài nguyên của hoạt động kinh doanh.


Kết quả

+ Quỹ đầu tư có một báo cáo đánh giá tình trạng tuân thủ, mức độ rủi ro pháp lý và danh mục các việc pháp lý cần hoàn thiện một cách toàn diện, chính xác và thuyết phục từ LDC. Đây là cơ sở quan trọng để Quỹ đầu tư ra quyết định đầu tư và xác định các điều khoản, điều kiện khi giải ngân khoản đầu tư.

+ Báo cáo thẩm định là một cơ sở tham chiếu quan trọng trong việc định giá, thiết lập cấu trúc khoản đầu tư và thiết lập mục tiêu hoạt động kinh doanh cho công ty nhận vốn đầu tư.

Comments


Hable con nuestros abogados

Nuestros abogados muy ocupados siempre están disponibles para conectarse con usted. Elija un intervalo de tiempo adecuado para un chat amistoso en línea con nosotros. No perderás el tiempo en esto.

Cientos de nuestros clientes han apreciado esta breve pero útil y amigable charla.

QR Code TVPL LawyerTalks.png
Video Call
bottom of page