top of page

Kỹ năng Thủ tục Đăng ký Doanh nghiệp

  • 42pasos
Todos los que completen todos los pasos del programa obtendrán una insignia.

Sobre

Giúp bạn nắm rõ quy trình thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp với 03 loại hình công ty phổ biến nhất (Công ty TNHH một thành viên, TNHH hai thành viên trở lên và Công ty cổ phần), cũng như biết cách tra cứu thông tin, chuẩn bị hồ sơ và đăng ký thành công một công ty tại mọi tỉnh thành phố.

¿Ya eres un participante? Inicia sesión

bottom of page